SUÇ GELİRLERİ AKLANMASININ VE TERÖR FİNANSMANININ ÖNLENMESİ HAKKINDAKİ UYUM PROGRAMI DAHİLİNDE KURUM POLİTİKASI


GENEL BAKIŞ

 

 

Uluslararası alanda suç gelirlerinin aklanmasının ve terörizmin finansmanının önlenmesi amacı ile kurulan Mali Eylem Görev Gücü (FATF) tarafından yapılan düzenlemeler kapsamında üye olan ülkelerin bu düzenlemelere ve ilkelere uyması yükümlülük haline gelmiştir. Bu sebeple FATF üyesi olan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından 09.01.2008 tarih ve 26751 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik ile suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanının önlenmesi amacıyla ulusal ve uluslararası standartlara uyumlu olmak yasal bir zorunluluk olarak ortaya çıkmıştır.

Bunun üzerine yönetmelikle getirilen düzenlemelerin Hakan Mücevherat San.ve Tic. A.Ş ’nin faaliyet alanlarını ilgilendiren kısımları hakkında şirket içi bilgilendirme ve uygulama alıştırmaları başlatılmış, özellikle resmi kurum ve kuruluşlarca gönderilen kararlara, uyarılara azami dikkat gösterilerek şirket faaliyetleri yürütülmüştür. Bu kapsamda;

 • -  Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Karara İlişkin 2018-32/45 sayılı Tebliğ,

 • -  Suç̧ Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine ilişkin Yükümlülüklere Uyum Programı Hakkında Yönetmelik (Uyum Yönetmeliği)

 • -  Suç̧ Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik (Tedbirler Yönetmeliği)

 • -  6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun

 • -  7262 sayılı Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun

 • -  Türkiye Cumhuriyeti’nin finansal istihbarat birimi T.C. Maliye Bakanlığı’na bağlı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) ile uluslararası kuruluşlarca getirilen tavsiye, ilke, düzenleme, rehber ve duyurular ile getirilen düzenlemelere uyumlu olarak faaliyetlerini yürütmeyi taahhüt etmektedir.

  28.09.2011 tarihinde kabul edilen Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin, 1373 sayılı Kararı ile terörizmin finansmanının ağır cezayı gerektiren bir suç olarak düzenlenmesi terörist ve terör örgütü üyelerine ait tüm mal varlıklarının ve ekonomik kaynaklarının gecikmeksizin dondurulması, üye ülkelerin terörizmle mücadele için aralarında yoğun bir işbirliği gerçekleştirmeleri, birbirlerinden terör ve terörün finansmanıyla bağlantılı olduğunu tespit ettikleri kişi ve kuruluşların malvarlıklarının dondurulması, teröristlere ve terör örgütlerine, doğrudan veya dolaylı olarak mali kaynak yaratılmasının engellenmesi hususları öngörülmüştür. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin üye ülkeler açısından bağlayıcı nitelikte olan bu kararı kapsamında dikkat çekilen ve listelenen kişi ya da kuruluşlarla işlem yapılmaması konusunda düzenlemelere uyum sağlanmıştır.

  Hakan Mücevherat San.ve Tic. A.Ş. suç gelirlerinin aklanması, terörizmin finansmanı ve bağlantılı diğer suçlar ile olan mücadelede gerek ulusal gerekse uluslararası alandaki tüm çabaları desteklemeyi, bu suçlara iştirak eden hiçbir gerçek ve/veya tüzel kişi ile ticari ilişki içine girmemeyi, tüm yasalar ve diğer yasal düzenlemeler ile uyumlu olmayı taahhüt ederek, suçla mücadelede Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı’nın en önemli paydaşı konumundadır.

5549 Sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun ve İlgili Mevzuat Kapsamında söz konusu suçlarla mücadelede etkinliğin sağlanabilmesi ve mali sistemin suçlular tarafından kullanılmasının engellenebilmesi için, ilgili mevzuatta önleyici tedbirler kapsamında “yükümlüler” belirlenmiş ve yükümlülere yönelik birtakım yükümlülükler getirilmiştir.

Yükümlülerin aklama ve terörizmin finansmanı suçu ve bu suçlarla mücadele konusunda bilinçlendirilmeleri ve farkındalıklarının artırılması amacıyla önleyici bir fonksiyon üstlenmeleri sağlanmaya çalışılmıştır.

Hakan Mücevherat San.ve Tic. A.Ş.” Kıymetli Maden, Taş veya Mücevher Alım Satımı Yapanlar ile Bu İşlemlere Aracılık Edenler” grubunda yükümlülüğü kapsamında ;

 • -  Kanun ve Kanun’un yetki verdiği kurumların yaptığı düzenlemelere uyumunun sağlanması,

 • -  Şirket’in ticari faaliyetlerinin suç gelirlerinin aklanması, terörizmin finansmanı ve kitle imha silahlarının

  finansmanının yaygınlaşması amacıyla kullanılmasının engellenmesi,

 • -  Şirket’in bu konuda karşılaşabileceği risklerin engellenmesine yönelik olarak müşteri işlemlerinin risk

  temelli bir yaklaşımla değerlendirilmesi,

 • -  Şirket’in maruz kalabileceği risklerin azaltılmasına yönelik stratejilerin, şirket içi kontrol ve önlemlerin,

  işleyiş kurallarının ve sorumlulukların belirlenmesi,

 • -  Şirket çalışanlarının suç gelirleri ile mücadele, yasal ve idari yükümlülükleri hakkında bilgilendirilmesi,

 • -  Eğitim faaliyetlerinin planlanması, icra edilmesi ve raporlanması amacı ile kurum politikası oluşturmuştur.

  Suç gelirlerinin aklanması, terörün finansmanı ve kitle imha silahlarının finansmanının yaygınlaşmasının önlenmesi hakkında kanun ve kanun uyarınca çıkarılan yönetmelik ve tebliğlere gerekli uyumun sağlanması amacıyla risk temelli bir yaklaşımla oluşturulan Kurum politikası; Müşterinin Tanınması, Risk Yönetimi, Şüpheli İşlem Bildirimi, İzleme ve Kontrol, Eğitim ve İç denetim, Devamlı bilgi verme, Bilgi ve Belge verme, Muhafaza ve İbraz yükümlülüklerini içermektedir.

  Şirket’in her kademedeki yönetici ve çalışanları ile temsilcileri, ticari vekilleri ve benzeri bağlı birimleri, Şirket’in suç gelirlerinin aklanması, terörizmin finansmanı ve kitle imha silahlarının finansmanının yaygınlaşmasının önlenmesi ve bunlarla ilgili risklere maruz kalmaması konusunda üzerine düşen tüm görev ve sorumlukları işbu Politikanın amacına uygun olarak etkin, doğru ve dikkatli bir şekilde yerine getirir.

  İlgili mevzuat kapsamında Kurum Politikasının bir bütün olarak yeterli ve etkin bir şekilde yürütülmesinden nihai olarak Şirketin Yönetim Kurulu sorumludur.

  Tedbirler Yönetmeliğinin 4.maddesinin 1.fıkrasında belirtilen Finansal Olmayan Belirli İş ve Meslekler (FOBİM) aşağıda belirtilen yükümlülüklere tabidir:

 

 

 • MÜŞTERİNİ TANI PRENSİBİ

 

 • Hakan Mücevherat San.ve Tic. A.Ş.’nin suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanının önlenmesi konusundaki müşteri kabul politikasının temelinde “Müşterini Tanı” ilkesi yer alır. Aklama ve terör finansmanı ile ilişkili kişilerden ve eylemlerden korunmak üzere, “Müşterini Tanı” ilkesine önem verilir.

  Hakan Mücevherat San.ve Tic. A.Ş. açısından müşterilerle sürekli iş ilişkisi tesisinde ve işlem gerçekleştirilmesinde temel ön koşul; müşterinin kimlik tespitinin yürürlükteki mevzuat ile Şirket Politikası ve prosedürleri çerçevesinde iş ilişkisi tesisinden veya işlem yapılmadan önce tam ve doğru olarak yapılmasıdır. Kimlik tespiti; müşterinin kimliğe ilişkin bilgilerinin temini, tespiti, kontrolü ve teyidi konularında yürürlükteki mevzuat ile Şirket Politikası ve prosedürler dikkate alınarak gerçekleştirilir. Bu kapsamda, edinilen bilgi ve belgeler ile yapılan araştırmalar sonucu Uyum Görevlisi tarafından gerçekleştirilen risk değerlendirmesi neticesinde müşteriler hakkında sıkılaştırılmış/ilave tedbirler uygulanır.

Gerekli bilgi ve belgeler temin edilmeden müşterilerle iş ilişkisi içine girilmez. Anonim isimlerle ve/veya nihai faydalanıcısı tespit edilemeyen kişilerle iş ilişkisine girilmez. Müşteri kabulünde genel internet araştırması ile, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (UNSC), Amerikan Hazinesi (OFAC), Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) gibi kurum ve kuruluşların yaptırımlar/yasaklılar listeleri otomatik yazılım sistemleri kullanılarak gerekli kontrolleri yapılır. Sürekli iş ilişkisi tesisinde, iş ilişkisinin amacı ve mahiyeti hakkında bilgi alınır.

 

 

DEVAMLI BİLGİ VERME

 

Hakan Mücevherat San.ve Tic. A.Ş. taraf olduğu veya aracılık ettiği işlemlerden MASAK tarafından belirlenen tutarı aşan işlemlerin bildirimini MASAK Başkanlığı’na yapmaktadır.

 

 

BİLGİ VE BELGE VERME

 

Hakan Mücevherat San.ve Tic. A.Ş. MASAK ve denetim elemanları tarafından istenilecek her türlü bilgi, belge ve bunlara ilişkin her türlü ortamdaki kayıtlar ile bu kayıtlara erişimi sağlamak veya okunabilir hale getirmek için gerekli tüm bilgi ve şifreleri tam ve doğru olarak vermekte, gerekli her türlü kolaylığı sağlamaktadır.

 

 

MUHAFAZA VE İBRAZ

 

Hakan Mücevherat San.ve Tic. A.Ş kanunla getirilen yükümlülüklere ve işlemlerine ilişkin her türlü ortamdaki belgeleri düzenleme tarihinden, defter ve kayıtları son kayıt tarihinden, kimlik tespitine ilişkin belgeleri ise son işlem tarihinden itibaren sekiz yıl (8) süre ile muhafaza edilerek tabi olunan mevzuat ve kurallar çerçevesinde yetkili otoriteler tarafından istenmesi üzerine ibraz edilir.

 

 

UYUM GÖREVLİSİ

 

Hakan Mücevherat San.ve Tic. A.Ş. Kanun ve Kanun uyarınca çıkarılan yönetmelik ve tebliğlerle getirilen yükümlülüklere uyumu sağlamak amacıyla eğitim, gözetim, ulusal risk değerlendirilmesi kapsamında belirlenen riskleri de dikkate almak suretiyle risklerin belirlenmesi ile risklerin takibi ve azaltılması için izleme ve kontrol çalışmalarını yürüterek, gerekli tedbirleri alır. Uyum programı oluşturulması ve münhasıran uyum görevlisi atanması yükümlülüğü bulunmayan yükümlülerin sorumlulukları kapsamında gerekli donanıma sahip bir Uyum Görevlisi atanmıştır.

 

 

ŞÜPHELİ İŞLEM BİLDİRİMİ

 

Şüpheli İşlem Bildirimi, aklama ve terörizmin finansmanı suçlarıyla mücadelenin en önemli unsurudur. Şüpheli işlem ile karşılaşıldığında, işlem hakkında yetki ve imkanlar ölçüsünde araştırma yapıldıktan sonra, herhangi bir parasal sınır gözetmeksizin MASAK Başkanlığı’na şüpheli işlem bildiriminde bulunulmaktadır. Tüm şüpheli işlemler ilgili idari otoritelere ve istendiğinde tabi olunan mevzuat hükümlerine uygun olmak kaydıyla iş birliğinin tesisi için yabancı otoritelere de raporlanmaktadır. Şüpheli İşlem Bildirimi yapılması konusunda tabi olunan mevzuatlar çerçevesinde Uyum Görevlisi ’ne gerekli yetki ve sorumluluk verilir ve gizliliği konusunda gerekli bilgilendirmeler ilgililere yapılır.

Şüpheli İşlem Bildirimleri devletin azami gizlilik içinde muhafaza ettiği bildirimler olup Türkiye Cumhuriyeti Kanunları ile bildirimde bulunan kişiler için azami güvenlik tedbirleri belirlenmiştir. Ayrıca şirket personeli, ulusal ve uluslararası mevzuata uyum kapsamındaki eylem ve işlemlerinden dolayı Hakan Mücevherat San.ve Tic. A.Ş tarafından teminat altındadır. Şirket çalışanları uyumlu davranışlarından dolayı herhangi bir olumsuz yaklaşım veya hakkında bir müeyyide ile karşı karşıya olmadıkları güvencesi ile işlemleri gerçekleştirirler ve Uyum Görevlisi ile istişare içinde çalışırlar.

 

 

MAL VARLIĞININ DONDURULMASI

 

Terörizmin finansmanı ile mücadele amacıyla ülkemizde, 6415 sayılı Kanun yürürlüğe girmiş ve bu Kanun ile önleyici tedbir olarak malvarlığı dondurma mekanizması geliştirilmiştir. Bu Kanun kapsamında; teröristlere, terörist eylemlere veya terör örgütlerine doğrudan ya da dolaylı olarak finans sağlandığı hususunda makul sebeplerin varlığına istinaden Ülkemizce resen veya yabancı devletlerin talebi üzerine ilgili kişi, kuruluş ve organizasyonlar hakkında malvarlıklarının dondurulması kararı uygulanır.

7262 sayılı Kanun’un yürürlüğe girmesi ile de kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanının önlenmesine yönelik ilgili BMGK Kararlarına konu kişi ve kuruluşlar ile bunlar tarafından yönetilen veya bunlar hesabına hareket eden kişi ve kuruluşlar hakkında malvarlıklarının dondurulması kararı uygulanır.

Hakan Mücevherat San.ve Tic. A.Ş.gerçek faydalanıcı, adına işlem yapılan gerçek kişi, tüzel kişi veya tüzel kişiliği olmayan teşekkülleri nihai olarak kontrolünde bulunduran ya da bunlar üzerinde nihai nüfuz sahibi olan gerçek veya tüzel kişilerin mal varlıklarını dönüştürme, transfer etme, ortadan kaldırma, tüketme gibi malvarlığının kaçırılmasına yönelik eylemlerinin engellenmesi amacıyla gerekli önlemler alınmaktadır. Bu kapsamda;

- Malvarlığı dondurulması kararı alınan kişi, kuruluş ya da organizasyonların dolaylı olarak kontrolünde bulunan (gerçek faydalanıcı vb.) fon ve gelirlerinin tespit edilmesi için şirket ortakları ve yöneticilerinin de MASAK yasaklı listelerinden, şirket içi istihbarat ekranlarımızdan kontrolleri yapılmaktadır.

- Malvarlığının dondurulması kararı alınan kişi ve organizasyonlar Resmî Gazetede yayımlandıktan sonra bu kişilerin ve organizasyonların kontrolleri güncel müşteri
Listemizden yapılarak, nezdimizde daha sonra gerçekleştirecekleri işlemlerin önlenmesine ilişkin listeler tüm çalışanlarımız ile paylaşılarak gerekli bilgi ve eğitimler verilmektedir. Listede yer alan kayıta rastlanıldığında işlem yapılmayarak MASAK başkanlığına bildirim yapılacaktır.

 

 

KAMUSAL NÜFUZ SAHİBİ KİŞİLER

 

17.11.2022 tarihli ve 32016 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan Mali Suçları Araştırma Kurulu 21 Sıra No.lu Tebliğ’de kamusal nüfuz sahibi kişi “Yurt içinde veya yabancı bir ülkede seçimle veya atama yoluyla kendisine önemli bir kamusal görev tevdi edilen üst düzey gerçek kişiler ile uluslararası kuruluşların yönetim kurulu üyeleri, üst düzey yöneticileri ile eşdeğer görev yapan diğer kişiler, bu kişilerin eşleri, birinci derece akrabaları ve diğer yakınları “olarak tanımlanmıştır.

Hakan Mücevherat San.ve Tic. A.Ş. müşterilerinin veya gerçek faydalanıcının kamusal nüfuz sahibi kişi olup olmadığının belirlenmesi amacıyla İş ilişkisi tesisinde veya sürdürülmesinde belirli bir kamusal nüfuz sahibi kişinin aklama veya terörizmin finansmanı bakımından taşıdığı risk durumunu göz önünde bulundurarak, risk seviyesine göre makul tedbirleri almaktadır.

Yabancı kamusal nüfuz sahibi kişiler ile bunların eşleri, birinci derece akrabaları ya da yakınları ile tesis edilen tüm iş ilişkilerinde ve gerçekleştirilen işlemlerde, bu iş ve işlemlerin riskli olup olmadığına bakılmaksızın ; yerli kamusal nüfuz sahibi kişiler ve uluslararası kuruluşlarda görev yapan kamusal nüfuz sahibi kişiler ile bunların eşleri, birinci derece akrabaları veya yakınları ile tesis edilen iş ilişkisinin ve gerçekleştirilen işlemlerin yüksek riskli olarak değerlendirilmesi durumunda uygulanan tedbirlere aşağıda yer verilmiştir.

- İş ilişkisi tesisini, mevcut iş ilişkisinin sürdürülmesini ya da işlemin gerçekleştirilmesi üst seviyedeki görevlinin onayına bağlanmıştır.

- Bu kişilere ait veya işleme konu malvarlıkları ve fonların kaynağının tespiti için makul tedbirler alınmaktadır.

- Uygulanan kontrollerin sayı ve sıklığı artırılmış olup ilave kontrol gerektiren işlem türleri belirlenerek iş ilişkisini sıkı gözetim altında tutulması amaçlanmıştır.

 

 

EĞİTİM

 

Hakan Mücevherat San.ve Tic. A.Ş. Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun ve Kanun uyarınca çıkarılan yönetmelik ve tebliğlerle getirilen yükümlülüklere uyumun sağlanması, personelin kurum politikası ve prosedürleri ile risk temelli yaklaşım konularında sorumluluk bilincinin arttırılarak bir kurum kültürü oluşturulması ve personelin bilgilerinin güncellenmesi maksadı ile uyum görevlisinin gözetimi ve koordinasyonu ile eğitim faaliyetlerini yürütmektedir. Eğitim programının oluşturulması, yürütülmesi Uyum Görevlisinin sorumluluğundadır. Eğitim içeriği asgari düzeyde;

- Suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanı kavramları,
- Suç Gelirlerinin aklanmasının aşamaları, yöntemleri ve bu konuda örnek olay çalışmaları, - Suç gelirlerinin aklanmasının ve terörün finansmanının önlenmesi ile ilgili mevzuat,
- Müşterinin tanınmasına ilişkin esaslar,
- Şüpheli işlem bildirimine ilişkin esaslar,
- Devamlı bilgi ve belge verme yükümlülüğü,
- Muhafaza ve ibraz yükümlülüğü,
- Yükümlülüklere uyulmaması halinde uygulanacak müeyyideler,
- Aklama ve terörün finansmanı ile mücadele alanında uluslararası düzenlemeler konularını

içerir.

 

 

YÜRÜRLÜK

 

İş bu politika 01.08.2022 tarihinde yürürlüğe girmiş olup, güncel versiyonu www.hakanmucevherat.com web sitesinde yayınlanmaktadır.

 

HAKAN ÇAKMAKÇI
HAKAN MÜCEVHERAT SAN.VE TİC.A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANI

 

 

 

 

 

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR